Skrudalienas bāriņtiesa

Jau kopš 2009.gada oktobra darbojas Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesa, kura apkalpo Demenes, Skrudalienas, salienas, Vecsalienas un Tabores pagasta teritorijas.—–

Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesa

Skrudalienas bāriņtiesa apkalpo Skrudalienas,Demenes,Salienas,Vecsalienas un Tabores pagastu teritorijas

Iedzīvotāji pēc sava uzskata var griezties jebkurā pagastap;arvalde, vai Skrudalienas pamatskolā,kur atrodas bāriņtiesa
BĀRIŅTIESU UZDEVUMI, FUNKCIJAS
Bāriņtiesa:

 1. aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības; 
 2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; 
 3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; 
 4. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību; 
 5. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; 
 6. neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai; 
 7. sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā; 
 8. Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā. 

Daugavpils novada

Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas locekļu darba pieņemšanas laiks
darba pienemsanas laiks.doc

K O N T A K T I N F O R M Ā C I J A
PAR DAUGAVPILS NOVADA SKRUDALIENAS BĀRIŅTIESAS DABINIEKIEM
kontaktinformacija.doc

Notariālas funkcijas
Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu; 
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 3. ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas); 
 4. apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus; 
 5. apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem; 
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu; 
 7. pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 
 8. apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemes¬grāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā; 
 9. sagatavo dokumentu projektus. 

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

DOKUMENTU SARAKSTS DARĪJUMU NOFORMĒŠANAI

Atgūtās zemes ierakstīšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Nostiprinājuma lūgums. 
 2. Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. 
 3. Zemes robežu plāns. 
 4. Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 
 5. Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja nostiprinājuma lūgumu parakstījusi pilnvarota persona. 
 6. Juridiskajām personām — notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti), ja šīs juridiskās personas nav reģistrētas komercreģistrā.

Privatizētās zemes ierakstīšanai nepieciešamie dokumenti

 1. Nostiprinājuma lūgums. 
 2. Lēmums par zemes nodošanu īpašumā par samaksu. 
 3. Līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu. 
 4. Zemes robežu plāns. 
 5. Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 
 6. Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja nostiprinājuma lūgumu parakstījusi pilnvarota persona. 
 7. Juridiskajām personām — notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti), ja šīs juridiskās personas nav reģistrētas komercreģistrā.

Zemes un ēku (būvju) īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamie dokumenti

 1. Nostiprinājuma lūgums. 
 2. Dokumenti zemes ierakstīšanai (skatīt “Zemes ierakstīšanai zemesgrāmatā 
 3. nepieciešamie dokumenti”). 
 4. Ēkas (būves) inventarizācijas lieta (oriģināls tiek atdots iesniedzējam);

Viens no šiem dokumentiem: 

 • valsts arhīva izziņa par ēku piederību 1940.gada 21.jūlijā; 
 • dokuments par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām; 
 • akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā; 
 • rakstveida darījuma akts par ēku iegūšanu; 
 • apliecība par tiesībām uz mantojumu; 
 • tiesas spriedums vai lēmums; 
 • akts par ēku iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam); 
 • izraksts no saimniecības uzskaites kartītes vai saimniecības grāmatas, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība; 
 • līgums par ēku iegūšanu privatizācijas rezultātā; 
 • būvvaldes (būvinspekcijas) izziņa, ja ēkas ir jaunbūves vai nav pabeigta to celtniecība; 
 • cits dokuments, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.

Dzīvokļa īpašuma vai neapdzīvojamās telpas ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamie dokumenti

 1. Nostiprinājuma lūgums. 
 2. Viens no šiem dokumentiem: 
  • pirkuma līgums; 
  • vienošanās par dzīvokļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības; 
  • vienošanās par dzīvokļa nošķiršanu par kapitāla daļām; 
  • pagaidu reģistrācijas apliecība par īpašuma tiesību uz kooperatīvo dzīvokli. 
 3. Dokuments par zemes iegūšanu īpašumā (ja zeme iegūta ar atsevišķu dokumentu). 
 4. Dzīvokļa vai neapdzīvojamās telpas tehniskās inventarizācijas lieta (oriģināls tiek atdots iesniedzējam). 
 5. Kancelejas nodevas kvīts (par jaunas tiesības nostiprinājumu – Ls 6,00, par apliecību – Ls 3,00). 
 6. Kvīts par valsts nodevas samaksu 
 7. Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata. 
 8. Juridiskajām personām — notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti), ja šīs juridiskās personas nav reģistrētas komercreģistrā.

Pirkuma vai dāvinājuma līguma reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

 1. Nostiprinājuma lūgums. 
 2. Pirkuma līgums vai dāvinājuma līgums. 
 3. Pārdevēja vai dāvinātāja laulātā piekrišana vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai pastāv visas mantas šķirtība. 
 4. Pašvaldības izziņa par to, ka par nekustamo īpašumu ir samaksāts īpašuma nodoklis. 
 5. Pie pirkuma līgumiem – atteikums no pirmpirkuma tiesībām (vai pašvaldības izdotais apliecinājums par pirkuma līguma saņemšanu), ja pirmpirkuma tiesība ir pašvaldībai vai attiecīgajām valsts institūcijām (piemēram, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas pārvaldes institūcija), vai arī ja pirmpirkuma tiesība nostiprināta zemesgrāmatā. 
 6. Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā. 
 7. Pašvaldības piekrišana, ja zemi īpašumā iegūst persona, kura saskaņā ar likumiem “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem, vai arī pierādījumi, ka persona zemi īpašumā var iegūt bez ierobežojumiem (piemēram, juridiskas personas sagatavota izziņa par tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību). 
 8. Kancelejas nodevas kvīts (par jaunas tiesības nostiprinājumu – Ls 6,00, par apliecību – Ls 3,00). 
 9. Kvīts par valsts nodevas samaksu (par pirkuma līgumiem – 2% no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 30000; par dāvinājuma līgumiem – 3% no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 50000; ja īpašums pārdots vai dāvināts bērniem, laulātajiem, vecākiem, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5%, bet ne vairāk kā Ls 1000 (radniecība jāpierāda ar dokumentiem). 
 10. Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata. 
 11. Juridiskajām personām — notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti), ja šīs juridiskās personas nav reģistrētas komercreģistrā.

IZRAKSTS
no 2006.gada 22.jūnijā pieņemtā Bāriņtiesu likuma

79.pants. Valsts nodevas
(1) Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 1. par darījuma akta projekta sagatavošanu — 8 latus; 
 2. par darījuma apliecināšanu — 5 latus; 
 3. par testamenta sastādīšanu vai atsauk¬šanu — 13 latus; 
 4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 24 latus; 
 5. par pilnvaras sagatavošanu — 3 latus; 
 6. par pilnvaras apliecināšanu — 2 latus; 
 7. par paraksta apliecināšanu — 2 latus; 
 8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1 latu (par katru lappusi); 
 9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1 latu (par katru lappusi); 
 10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,30 latus (par katru lappusi); 
 11. par paziņojuma izsniegšanu — 3 latus; 
 12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 3 latus; 
 13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 5 latus; 
 14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 3 latus; 
 15. par mantojuma saraksta sastādīšanu — 34 latus; 
 16. par cita veida dokumentu sastādīšanu — 3 latus (par katru lappusi).

Informācija par svētku dienām 2011. gadā

2011.gadā noteiktās svētku dienas, kas izkrīt uz darbdienām

22.aprīlis- Lielā piektdiena
25.aprīlīs – Otrās Lieldienas
04.maijs – Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas 22.gadadiena
23.jūnijs – Līgo diena
24.jūnijs – Jāņu diena
18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadiena
26.decembris – Otrie Ziemsvētki
Darba diena pirmssvētku dienas ir par 1 stundu īsāka
Brīvdienās un svētku dienās ārkārtas situāciju gadījumos lūdzam kontaktēties ar bāriņtiresas locekļiem pa kontaktinformācijā uzrādītajiem tālruņiem