Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

Daugavpils novada dome ar 2010.gada 14.oktobra lēmumu Nr.1421 “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību” ir noteikusi šādu iesniegumu izskatīšanas kārtību:—–

Iesniegumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu / atteikumu ir iesniedzami vai nu attiecīgajā pagasta pārvaldē, vai arī Daugavpils novada domē, iesniegumam pievienojot pirkuma līgumu vai to norakstu. Iesnieguma saņēmējs (pārvaldes vai novada domes speciālists) iesnieguma iesniedzējam izsniedz izziņu kurānorāda – nekustamā īpašuma, tā kadastra numuru, nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemesgabalu un būvju kadastra apzīmējumus un atrašanās vietu (adresi); pārdevēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (fiziskām personām), vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (fiziskām personām); pirkuma līguma saņemšanas laiku; tās amatpersonas vai novada domes darbinieka amatu, vārdu un uzvārdu.
Pagasta pārvaldes triju darbdienu laikā iesniedz Daugavpils novada domei iesniegto pirkuma līgumu un izsniegtās izziņas kopiju ar pavadvēstuli, kurā norāda vai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās funkcijas, vai par nekustamo īpašumu ir nomaksāts nodokļa parāds, kur pirkuma līguma iesniedzējs vēlas saņemt izziņu.
Daugavpils novada domes Ipašuma apsaimniekošanas un uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļa gdaījumā, ja minētais nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai gadatvo lēmuma projektu novada domes sēdei, bet, ja minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams – izzsniedz izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.